Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

322 views

ราชกิจจาฯ ประกาศอนุญาตจำหน่าย – ครอบครอง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เฉพาะทางการแพทย์ และการวิจัย เท่านั้น


ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลประเด็นกฎกระทรวงอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โดยระบุ รัฐบาลออกกฎหมายอนุญาตให้ถือครองหรือจำหน่ายได้เป็นการทั่วไป นั้น

ทั้งนี้ การอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 คือ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป 102 รายการ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

กรณีการนำเข้า ครม.ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไปที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาในทางการแพทย์ เช่น มอร์ฟีนโคคาอีน โคเดอีน ฝิ่นยา เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สาระสำคัญกำหนดให้ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อผู้อนุญาตในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ การวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และต้องใช้ยื่นขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศนำยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับใช้รักษาเฉพาะตัวให้เหมาะสม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย และเพิ่มเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบสั่งยาให้ครอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพทันตกรรมด้วยเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/095/T_0009.PDF


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *