Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

98 views

กกต. ย้ำ ! ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.00 – 17.00 น. นั้น


กรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี


กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการเลือกตั้งเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันให้บุคคลนั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ และให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี


การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกันจึงมีเขตเลือกตั้ง 2 ประเภท ที่กำหนดไว้ในการเลือกตั้ง คือ

1️⃣ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจะงหวัดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

2️⃣ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง

🔴 กรณีที่อำเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่า 1 คนให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในอำเภอนั้น


ดังนั้น บุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัด จากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่ง จึงมีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. ณ ที่อำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในปัจจุบัน โดยจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ)


ส่วนการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. บุคคลดังกล่าวจะต้องมีชื่ออยู่ ณ อำเภอเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ได้ย้ายไปมีชื่ออยู่ ณ อำเภอใหม่ไม่ครบ 1 ปี ถ้าประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.ต้องไปร้องขอเพิ่มชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ อำเภอเดิม ภายในวันที่ 9 ธันวาคม


สำหรับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในอำเภอหนึ่งติดต่อกันครบ 1 ปี โดยไม่ย้ายทะเบียนบ้านเลย จึงมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ณ ที่อยู่ปัจจุบัน โดยจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ นายก อบจ. 1 ใบ และ สมาชิก อบจ. 1 ใบ


กรณีบุคคลที่ย้ายทะเบียนบ้านจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดใหม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง จึงไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดใหม่ และบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเดิม เนื่องจากในวันเลือกตั้งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *