Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

278 views

กรมบัญชีกลาง ยัน จ่ายเงินเดือนข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตามปกติ 24 ก.ค. นี้


ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับหนังสือของกรมบัญชีกลางถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวชี้แจงว่า หนังสือดังกล่าว ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ของข้าราชการเดิมที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดแต่อย่างใด ซึ่งยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ (จ่ายวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)  

สำหรับข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการอัตราตั้งใหม่ ในสังกัด สป.สธ กรมการแพทย์ และกรมแพทย์แผนไทย จำนวน 19,988 ราย ตามที่หน่วยงานได้บันทึกไว้ในระบบแล้ว ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ และกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการจ่ายให้โดยเร็วต่อไป 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง