Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

351 views

สำรองเลือด ลดปัญหาขาดแคลน❗


 • ในหลายๆโรงพยาบาล ยังมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการผ่าตัดเต็มรูปแบบ การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องได้รับโลหิตตลอด
 •  ทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง เบิกขอใช้โลหิตสำรองสูงกว่า 7,000 ยูนิตต่อวัน แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจ่ายเลือดได้เพียง 50% เท่านั้น
 •  เพื่อสำรองเลือดคงคลังให้เพียงพอ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ครบกำหนดบริจาค 3 เดือน บริจาคหมู่โลหิต A / B / AB และ O สามารถบริจาคได้ที่
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
 • ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค)
 • สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่
 1. โรงพยาบาลตำรวจ
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
 6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

ขอให้ประชาชนฟิตร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง