Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

355 views

ขนส่งทางบกคุมเข้มการเดินทางขนส่งสาธารณะ


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง มีการปรับรูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน

ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง รวมถึงห้องอบรมและห้องทดสอบภาคทฤษฎี และภายในรถที่ใช้ในการทดสอบขับรถด้วย

จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ

การขอรับใบอนุญาตขับรถ มีการปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง