Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

153 views

แนะ !! 6 มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19


เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา 2563 ในช่วงเดือน ก.ค. 63 เป็นต้นไป โดยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามตลอดภาคการศึกษา โดยกำชับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ซึ่งในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถรับส่งนักเรียนที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้ โดยกำหนดให้ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ รวมถึงจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

นอกจากนี้ ภายในรถต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก เป็นต้น ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้ายเพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย และต้องคำนึงถึงมาตรการทางด้านสาธารณสุขตลอดการเดินทาง

ที่มา กรมการขนส่งทางบก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง