Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

143 views

รฟท. เปิดเพิ่ม 40 ขบวน เริ่ม 1 ก.ค.นี้


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป การรถไฟฯ ได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกลเพิ่มเติม อีกจำนวน 40 ขบวน ประกอบด้วย

  • ขบวนรถโดยสารทางไกล ไป-กลับ จำนวน 34 ขบวน
  1. สายเหนือ เที่ยวไป จำนวน 6 ขบวน เที่ยวกลับ ให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ขบวน
  2. สายตะวันออกเฉียงเหนือเที่ยวไป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้บริการจำนวน 9 ขบวน เที่ยวกลับวันที่ 2 กรกฎาคมให้บริการ จำนวน 5 ขบวน
  3. สายใต้ เที่ยวไป ให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม จำนวน 7 ขบวน และเที่ยวกลับในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 ขบวน
  • ส่วนขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวน 6 ขบวน ไป-กลับ ประกอบด้วย
  • ขบวนรถนำเที่ยว 909/910 เส้นทาง กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ / ขบวนรถนำเที่ยว 911/912 เส้นทาง กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ และขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 เส้นทางกรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศยกเลิกขบวนรถโดยสารพิเศษที่ได้ขยายระยะเวลาให้บริการผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว โดยจะประกาศยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ขบวน ไป-กลับ ประกอบด้วย ขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9071 เส้นทาง กรุงเทพ–อุบลราชธานี / ขบวนรถโดยสารพิเศษ 9075 เส้นทาง กรุงเทพ–หนองคาย และขบวนรถโดยสารพิเศษ 9072 เส้นทาง อุบลราชธานี-กรุงเทพ ขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9076 เส้นทางหนองคาย-กรุงเทพ

การรถไฟฯ ยังคงให้ความสำคัญในด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ

หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง และจะดำเนินการติดตั้ง แอปพลิเคชั่น (application) “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทาง สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้แต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง