Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

329 views

แนะ มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส


กรมอนามัยแนะ มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กรมอนามัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง