Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

เปิดช่องทางแจ้งเบาะแส ร่วมเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. กู้เงินฯ


เปิดช่องทางแจ้งเบาะแส ร่วมเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. กู้เงินฯ

เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณ พรก. กู้เงินฯ สำหรับการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติได้กำหนดกลไก 4 ด้าน ในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของ พรก. กู้เงินฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

  1. การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
  2. การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
  3. การตรวจสอบข้อเท็จจริง
  4. การดำเนินมาตรการทางปกครอง วินัย อาญา

พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียน รวมถึงตรวจสอบโครงการการใช้จ่าย พรก. กู้เงินฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.pacc.go.th หรือโทร. สายด่วน 1206 เพื่อสร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32624


ข่าวที่เกี่ยวข้อง