Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

344 views

ขนส่งทางบกคุมเข้ม❗️ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ภายในรถโดยสารและที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่มีมาตรการป้องกัน หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584

 สำหรับการบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ได้ปรับรูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ดังนี้

  • จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
  • ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้าอาคารสำนักงาน
  • เว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน (Social Distancing) กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ และติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
  • อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถ ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์อย่างสม่ำเสมอ จัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing
  • ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง