Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

163 views

กทม.พร้อมเปิดเทอมใหม่แบบ New Normal


เปิดเทอมใหม่ 1 ก.ค.63 นี้ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้สถานการณ์จะดีขึ้นมาก แต่ก็ประมาทไม่ได้ ออกนอกบ้าน หรืออยู่ที่โรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทั้งช่วงเวลาเรียนและช่วงพัก รวมถึงล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้เป็นนิสัย

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกทม. ทั้ง 437 โรงเรียนนั้น กทม.ยังคงเน้นให้ครูเป็นผู้สอนและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ถึง ป. 3 หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 400 คน จะให้เด็กมาเรียนตามปกติทุกวัน

ส่วนชั้นเรียนเด็กโต ระดับชั้น ป.4 – ม.6 หรือโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 400 คนขึ้นไป จะเป็นการเรียนแบบผสมผสาน โดยให้โรงเรียนพิจารณาความเหมาะสม ทั้งการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติและสลับวันเรียน หรือการสลับวันมาเรียนทั้งหมด ซึ่งวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียน ก็จะมีการเรียนการสอนออนไลน์ หรือมอบแบบฝึกหัดและการบ้าน ใบงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ทำระหว่างอยู่ที่บ้าน หรือการสอนชดเชยกลุ่มเล็กที่โรงเรียนในกรณีจำเป็น เพื่อลดความแออัดภายในโรงเรียน และครูจะได้เฝ้าระวังโรคในกลุ่มนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

นอกจากนี้ กทม.ยังได้กำชับการปฏิบัติในมาตรการป้องกันด้านอื่นๆ เช่น การทำความสะอาดภายในโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ และโรงอาหาร การทำความสะอาดเบาะที่นั่งภายในรถโรงเรียนทั้งก่อนรับและส่งนักเรียนทุกครั้ง การจัดพื้นที่สำหรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียนด้วยตัวเองที่โรงเรียน การตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน การเว้นระยะห่างกิจกรรมหน้าเสาธง การจัดที่นั่งในห้องเรียน โรงอาหาร และการตั้งจุดล้างมือในบริเวณโรงเรียนอย่างเพียงพอ เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง