Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

155 views

ข่าวดี ❗️ ขยายเวลาลดค่าก๊าซหุงต้ม – เอ็นจีวี บรรเทาค่าครองชีพประชาชน


สำหรับผู้บริโภคที่ใช้ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน เมื่อบอร์ดคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติต่ออายุมาตรการลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ขนาดถัง 15 กก. ลง 45 บาทต่อถัง หรือ อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง ต่อไปอีก 3 เดือน

จากเดิมจะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 24 มิ.ย. นี้ ขยายไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าไปอุดหนุน

นอกจากนี้ ยังขยายเวลาปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ เอ็นจีวี ที่ใช้ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถ ตุ๊กตุ๊ก รถตู้ร่วม ขสมก. รถโดยสาร มินิบัส สองแถว รถโดยสารรถตู้ร่วม บขส. ปรับลดจาก 13.62 บาท/กก. เหลือ 10.62 บาท/กก. จนถึงเดือน ก.ค. 2563 เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ และชลอการขึ้นค่าโดยสาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อีกทาง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง