Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

167 views

ย้ำ❗ ห้ามใช้พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส 1 มิ.ย.นี้ เกษตรกรมีไว้ครอบครอง ให้ส่งคืนภายใน 90 วัน


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 จะมีผลบังคับใช้ โดยห้ามให้มีการผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ครอบครอง สารเคมีทางการเกษตรเพื่อกำจัดศัตรูพืช 5 รายการประกอบด้วย คลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส-เมทิล พาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์ และพาราควอตไดคลอไรด์

โดยก่อนหน้านี้กรมวิชาการเกษตร ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับทุกภาคส่วน ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรม ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายดังกล่าวแก่ผู้ขายที่ซื้อมา ภายใน 90 หรือไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ส่วนผู้ขายต้องรับคืนจากผู้ซื้อ แล้วรวบรวมข้อมูลการครอบครอง ส่งให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรภายใน 120 หรือไม่เกิน 28 กันยายน 2563

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของประชาชน การห้ามใช้สารเคมีดังกล่าว เนื่องด้วยเป็นสารเคมีความเสี่ยงสูง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการวัตถุอันตราย รวมถึงภาคีเครือข่ายเกษตรกรต่างๆ ส่วนสารทดแทน กรมวิชาการเกษตร ได้เตรียมสารทดแทน การกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติไว้แล้ว เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมีต่อเกษตรกร ขอให้มั่นใจว่า การห้ามใช้สารเคมีดังกล่าว เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง