Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

144 views

5 มิ.ย. นี้ คนพิการยังไม่รับ 1,000 บาท เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงิน 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนกว่า 2 ล้านคน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้อง ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ผ่านช่องทางการรับเบี้ยความพิการ ดังนี้

  1. คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางได้โอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
  3. คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

หากคนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และหากหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทันที


ข่าวที่เกี่ยวข้อง