Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

157 views

การบินไทย แจง “สัญญาเช่าเครื่องบิน” มีมาตรฐาน ไม่เกี่ยวนิติบุคคลชื่อไทย


ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่า การบินไทยทำสัญญาเช่าเครื่องบินกับนิติบุคคลผู้ให้เช่าเครื่องบินที่ตั้งชื่อภาษาไทย ว่า ในการนำเครื่องบินเข้ามาสู่ฝูงบินของการบินไทย จะดำเนินการผ่านสัญญาสองประเภท คือ

  •  สัญญาเช่าดำเนินการ (Operating Lease)
  •  สัญญาเช่าทางการเงิน (Financing Lease)


✅✅ ซึ่งทั้งสองประเภทเป็นธุรกรรมการเงินในการให้สินเชื่อที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการบิน โดยมีการตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV (Special Purpose Vehicle) ขึ้นมา เพื่อถือกรรมสิทธิ์เครื่องบินทั้ง 2 กรณี ซึ่งการตั้งมี SPV มาเกี่ยวข้องในทั้งสองโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าดำเนินการ (Operating Lease) หรือสัญญาเช่าทางการเงิน (Financing Lease) เป็นธุรกรรมทางการเงินที่สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกทั่วไปใช้ดำเนินการ เพื่อให้สถาบันการเงินหลายๆ สถาบันที่เป็นผู้ให้กู้ร่วม สามารถถือกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินผ่าน SPV ดังกล่าวได้

✅✅ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน SPV ดังกล่าวแต่อย่างใด

✅✅ ส่วนการตั้งชื่อ SPV เป็นสิทธิของสถาบันการเงิน

✅✅ แต่บางรายขอให้สายการบินเป็นผู้ตั้งให้ ชื่อ SPV ที่ปรากฏจึงมีทั้งชื่อภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

✅✅ ทั้งนี้ การเช่าเครื่องบินที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Financing Lease) ทั้งสิ้น และปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Financing Lease) จำนวน 31 ลำ และเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) จำนวน 39 ลำ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง