Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

158 views

ฟรี ‼️ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่รพ. ทุกแห่งที่ร่วมโครงการบัตรทอง


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้อากาศมีความชื้นสูงเอื้อต่อการระบาดของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว จะเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้โดยขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

 • ปิด คือ ปิดปากและปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง
 •  ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
 •  เลี่ยง คือ เลี่ยงการไปใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือเข้าไปในสถานที่แออัด มีคนอยู่กันจำนวนมาก
 •  หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม พักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหาย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์

อย่างไรก็ตามปีนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี แก่ 7 กลุ่มเสี่ยงเร็วขึ้น จากกำหนดเดิมจะให้วัคซีนเดือน มิ.ย. เลื่อนขึ้นมาเป็นเดือนนี้ (พ.ค.)

ทั้งนี้ ประชาชนที่ทราบว่าตนเป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้ติดต่อขอรับฟรี ณ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือสายด่วน สปสช.โทร 1330

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์4 เดือนขึ้นไป
 2. กลุ่มเด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 3. กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน
 4. กลุ่มคนอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป
 5. กลุ่มผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
 7. กลุ่มคนอ้วน นำหนักเกิน 100 กิโลกรัม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง