Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

290 views

เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กำหนดรหัส ATM ใหม่ กรณีลืมรหัส ‼️


นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากจำรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้ กรมบัญชีกลางจึงให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ใหม่ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัส สามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM (PIN 6 หลัก) ของตนเองไม่ได้ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว”   กรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่า ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล  รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 02-109-2345 ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

Call Center ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 02-111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง