Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

364 views

เปิดศูนย์อุทธรณ์เงินประกันสังคมผู้ว่างงานจากโควิด-19


ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้วได้รับการปฏิเสธหรือยังไม่ได้รับเงินทดแทน

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดศูนย์อุทธรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกจ้าง นายจ้างครบ จบในที่เดียวแล้ว โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาทำการ 08.00 – 18.00 น.

สำหรับผู้ประกันตนที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

  • ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้
  • ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ
  • หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม จะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

การติดต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กเพจสำนักงานประกันสังคม https://web.facebook.com/ssofanpage/ หรือ โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง