Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

120 views

จำหน่ายแล้ว ‼️ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ที่ กรุงไทยทุกสาขา


ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกจำหน่ายพันธบัตรพิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจนั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ “เราไม่ทิ้งกัน”ทั้งนี้ พบว่าเนื่องจากมีผู้สนใจใช้บริการแอพลิเคชัน Bond Direct เป็นจำนวนมาก จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ สบน. จึงได้ปรับเพิ่มวงเงินจัดสรรให้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทยดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจำกัดการซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาท/คนอย่างไรก็ตาม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ของรัฐบาลและความสะดวกในการใช้บริการ สบน.ขอแนะนำให้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลจาก

  • ธนาคารกรุงไทยที่เบอร์ 02-111-1111
  • หรือ สบน. เพื่อดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Bond Direct ที่เบอร์ 02-271-7999

ข่าวที่เกี่ยวข้อง