Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

207 views

มท. กำชับทุกจังหวัด ติดตามตรวจสอบต่อเนื่อง กรณีอาจมีผู้กระทำผิดข้อกำหนด หลังมีมาตรการผ่อนคลาย


มท. กำชับให้ทุกจังหวัดกำกับ ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กรณีอาจมีผู้กระทำผิดข้อกำหนด หลังมีมาตรการผ่อนคลาย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามโทรสาร ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีใจความว่า เนื่องจากปรากฏตามข่าวสารทางสื่อมวลชนว่าภายหลังการผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางจังหวัดกำหนด เช่นการรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น จึงได้สั่งการให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

  1. จัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมในพื้นที่ โดยกำชับผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการสถานที่นั้น
  2. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
  3. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้กำกับติดตามและบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง