Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

133 views

สพฐ. ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปฏิทินการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฯ

โดยการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียน กำหนดแนวทางการรับนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563 อย่างเคร่งครัดด้วย

 การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับ สมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

การสอบ/คัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และจับฉลาก (ถ้ามี) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

การประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

การจัดหาสถานศึกษาและการรับรายงานตัว/มอบตัว ของนักเรียนทุกคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง