Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

36 views

ตั้งเป้าส่งออกอาหารแปรรูปครึ่งแรกของปี“6แสนล้านบาท”


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จะมีมูลค่าประมาณ 600,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 ส่วนภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดเดิมและมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการรับมือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารโลกและก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออก ผ่านการขับเคลื่อน 4 มาตรการ เพื่อสร้างโอกาสการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น การสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐานฮาลาล สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า 390 ผลิตภัณฑ์


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง