Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

69 views

“แรงงานต่างด้าว” ในไทย ต้องส่งประกันสังคมทุกคน


สำนักงานประกันสังคม ย้ำ!! แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยต้องส่งประกันสังคม และพร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว คุ้มครอง 7 กรณี แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติ/ ต่างด้าว/ บุคคลที่ราบสูง

เตรียมเอกสาร ประกอบด้วย กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03, สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และสำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ (Smart Visa)

กรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่างด้าว/ต่างชาติ ที่มี Smart Visa นายจ้างยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสามารถใช้ Smart Visa แทนใบอนุญาตการทำงานได้ โดยจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง