Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

95 views

มีผลแล้ว!! ราชกิจจาฯประกาศ สวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยระบุถึงการปรับปรุงพื้นที่สถานการณ์เป็นสีเขียวทั้งประเทศ และผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ใจความสำคัญดังนี้

อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

ข้อ 2 ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค

ข้อ 3 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร โดยให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) มีข้อแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ดังนี้

– เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี

– เป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

– เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

ข้อ 4 การผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากขึ้นให้ผู้ว่าราชการ กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วแต่กรณีพิจารณาผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยให้การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดตามปกติ

ข้อ 5 แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

ข้อ 6 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง

ข้อ 7 มาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา :

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/146/T_0021.PDF?fbclid=IwAR025T0KDse894HVs7-7BWWuMcEW3T5lIFsaM4PCJtrqkfKzVgOLxoWq_ik

ข่าวที่เกี่ยวข้อง