Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

164 views

โรงเรียนหยุดได้…แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้


จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ที่ต้องเลื่อนเปิดเทอม เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 และเพื่อเตรียมพร้อม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนกาโรงเรียนรสอนด้วยการศึกษาทางไกลขึ้น ช่วยให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ

  • ระยะที่ 1 (1 เม.ย – 17 พ.ค. 63) เตรียมความพร้อม จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลฯ สำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล รวบรวมสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ
  • ระยะที่ 2 (18 พ.ค – 30 มิ.ย. 63) ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยระดับปฐมวัย – ม.ต้น ใช้ระบบทางไกลผ่าน DLTV และระดับ ม.ปลาย ใช้การสอนด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา
  • ระยะที่ 3 (1 ก.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) จัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับระดับปฐมวัย – ม.ปลาย ในวันที่ 1 ก.ค. – 30 พ.ย. 63 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ธ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64

หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ให้ระดับปฐมวัย – ม.ต้น ใช้ระบบทางไกลผ่าน DLTV และระดับ ม.ปลาย ใช้การสอนด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา แต่หากคลี่คลายแล้วให้ทุกระดับชั้นเน้นการเรียนการสอนแบบปกติ แต่ให้เว้นระยะห่างทางสังคม และให้มีแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการจังหวัด

  • ระยะที่ 4 (1 เม.ย. – 15 พ.ค. 64) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2VybkHB

  • Website : www.thaigov.go.th
  • Facebook : ไทยคู่ฟ้า
  • Twitter : ไทยคู่ฟ้า
  • YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
  • LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง