Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

61 views

เตือนหมอฟันจบใหม่!! อย่าให้คลินิกยืมชื่อ “แขวนป้าย” ประกอบกิจการ


ทันตแพทยสภา (Thai Dental Council) เผยแพร่บทความ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565 เรื่อง “แขวนป้าย” โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตอบข้อถามเรื่อง หากมีคนมาชวนให้ทันตแพทย์จบใหม่มาเป็น “ผู้ดำเนินการคลินิกทันตกรรม” และมีค่าตอบแทนให้ควรทำอย่างไร

คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อธิบายว่า โดยหลักแล้ว การเปิดคลินิกทันตกรรมจะต้องมี 2 คน คือ คนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ลงทุนในคลินิก (เรียกว่าผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล) อีกคนคือคนที่ดูแลจัดการในคลินิก (เรียกว่า ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล)

สำหรับคนแรก ที่เป็น “ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล” ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นคนทั่วๆ ไปได้ หรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ส่วน “ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล” กฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเท่านั้น เพราะมีหน้าที่ที่จะควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในคลินิก

“คลินิกที่ผู้ประกอบ วิชาชีพทันตกรรมเป็นทั้งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ก็ทำได้ คือลงทุนเอง ขอเปิดคลินิกเอง และดูแลจัดการในคลินิกด้วยตนเอง” คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ระบุ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง