Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

91 views

บูม “เบตง” นทท.คึกคัก 5 เดือน มาแล้ว 5 แสนคน


บูมเมืองต้นแบบเบตง! นักท่องเที่ยวคึกคัก พัฒนาจุดท่องเที่ยวเพิ่ม นักท่องเที่ยว 5 เดือนแรกมาเยือน จชต.แล้ว 5 แสนคน

โครงการเมืองต้นแบบเบตง จ.ยะลา เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วย อีกสองเมือง คือ เมืองต้นแบบหนองจิก จ.ปัตตานี และเมืองต้นแบบสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นแนวทาง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พื้นที่มีความสงบร่มเย็นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

เมืองต้นแบบเบตง จ.ยะลา มุ่งเป้าเป็นต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ขณะนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ภายหลังเปิดให้บริการสกายวอล์คอัยเยอร์เวง ในปี 2563 ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในเมืองเบตงคึกคักจากทั่วทุกสารทิศ เฉลี่ยวันละ 1,000 คน ส่วนวันหยุด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวจองที่พักและเข้าเที่ยวชมเมืองวันละ 3,000-4,000 คน สร้างงานและอาชีพให้กับผู้คนในพื้นที่อย่างมาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศอ.บต. และภาคีเครือข่ายการพัฒนาของภาคเอกชน กำลังเร่งการสำรวจและพัฒนาอุโมงค์ปิยะมิตร แห่งที่ 2 “ต้าสุยต๋อ” ซึ่งเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์สำคัญที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะฐานที่ตั้งของคอมมิวนิสต์มลายาและจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เป็นการออกแบบการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐ ประชาชนและเอกชน รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติป่าบาลาฮาลาที่มีความงดงามและเป็นป่าอเมซอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแห่งเดียว รวมทั้งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะพร้อมอวดโฉมเป็นการเบื้องต้นในปี 2566

ช่วงมกราคม-พฤษภาคม ปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาเยือน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกว่า 5 แสนคน คิดเป็นรายได้ 215 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวนผู้มาเยือน 2.88 แสนคน คิดเป็นรายได้ 172 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง