Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

89 views

ข่าวปลอม!! ผู้อื่นรู้ยอดเงินธนาคาร ถ้ารู้เบอร์มือถือผูกพร้อมเพย์


จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อมูลโดยระบุว่าผู้ที่สมัครพร้อมเพย์ หากมีใครรู้เบอร์มือถือ ก็สามารถรู้ยอดเงินในธนาคารแล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

เนื่องจาก ธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลาง ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อข้อมูลได้ เพราะมีกฎหมายรองรับอยู่ คือ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ พ.ร.ฎ. ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นมีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการพร้อมเพย์ทั้งธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ต้องปฏิบัติตาม

อีกทั้ง ธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่ดูแลระบบกลางเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 27001 คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับระบบพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้ รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศ (IT) ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานความถูกต้อง ความพร้อมใช้ของระบบการดูแลการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล และการมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน

ขอประชาชนอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข้อมูลดังกล่าว หากต้องการรับข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 2835353

ที่มา : Anti Fakenews


ข่าวที่เกี่ยวข้อง