Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

48 views

“ห้ามสูบกัญชาในโรงพัก “ หวั่นกระทบภาพลักษณ์ ตร.


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร) ลงนามในบันทึกข้อความที่ 0011.14/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร.

1.ให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 และประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมาย หรือประกาศอื่นใดที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

2.กำหนดให้สถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นพื้นที่ “ห้ามสูบ กัญชาหรือกัญชง” ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อันจะเป็นการรบกวน ประชาชนผู้ติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการของ ตร.

3.ให้หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตร. ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชาหรือ กัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของ ตร. รวมทั้งสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามีให้มีการใช้กัญชาหรือ กัญชง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ

4.ให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัด ตร. มิให้กระทำการ ที่ทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในสถานที่ราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง