Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

45 views

ป.ป.ช.ลุยตรวจ “หอชมเมืองปากน้ำ” 10 ปี ยังเปิดใช้ไม่ได้


สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากเพจต้องแฉ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) ว่า “สร้างมานานแล้วยังไม่เปิดใช้งานอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ หรือ หอชมเมืองสมุทรปราการ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ เทศบาลนครสมุทรปราการ และ อบจ.สมุทรปราการ ช่วยกันออกแบบโครงการไว้ตั้งแต่ปี 2542 !! แต่ก็ใช้เวลาเป็น 10 ปี กว่าโครงการจะได้รับการดำเนินงานจริง โดยใช้งบประมาณ 593,733,000 บาท เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์เด็ก 2. พิพิธภัณฑ์สมุทรปราการ 3. ห้องสมุดรวบรวมแหล่งหนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี 4. หอชมเมืองเป็นจุดชมทัศนียภาพของตัวจังหวัด จนป่านนี้ผ่านมาแล้ว 10 ปี ก็ยังไม่ได้เปิดใช้งาน นอกจากงบก่อสร้างเกือบ 600 ล้านแล้ว ยังพบข้อมูลในเว็บ ACT Ai จากการค้นหาคำว่า “อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ” อีกว่า ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องอีก 25 โครงการ งบประมาณรวม 78,182,882.00 บาท

ทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานตกแต่งภายใน จ้างทำความสะอาด จ้างรักษาความปลอดภัย และอื่น ๆ จากข้อมูลนับว่าหอแห่งความรอคอยแห่งนี้ ใช้งบประมาณไปจำนวนมหาศาลลล!! แต่ไม่รู้ว่ากำหนดการจะเสร็จเมื่อไร แล้วจะได้ใช้งานคุ้มค่ากับงบจริง ๆ ไหม”

นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ความตามที่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ สัญญาก่อสร้างหลัก คือสัญญาก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เลขที่ 72/2555 งบประมาณตามสัญญาจ้างจำนวน 592,800,000 บาท และมีสัญญาต่อเนื่องที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการอีกจำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1 โครงการตกแต่งอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ (บางส่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามสัญญาที่ 57/2561 จำนวน 9,750,000 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ

2 โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารอุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ (บางส่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 22/2563 จำนวน 14,000,000 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอชมเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 6/2562 จำนวน 66, 4 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ (ระบบไฟฟ้าใต้ดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 9/2562 จำนวน 20,606,973 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ

5 โครงการตกแต่งภายในอาคารอุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 52/2562 จำนวน 400,000,000 บาท สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คงเหลือเบิกจ่ายงวด 10

6 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่อุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวน 12 ราย ๆ ละ 20,900 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,400,234 บาท สถานะดำเนินการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือนตามสัญญาจ้าง

7 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารอุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวน 4 ราย ๆ ละ 12,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 492,000 บาท สถานะดำเนินการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือนตามสัญญาจ้าง500,000 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ

เนื่องจาก อบจ. ได้ดำเนินการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เฉพาะโครงสร้างหลักได้เสร็จสิ้นนานแล้ว แต่มีสัญญาต่อมา คือ ภายในอาคารจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และที่คงเหลือสัญญาที่ใกล้จะครบกำหนดในเร็วๆนี้ คือ สัญญาจ้างออกแบบและดำเนินการตกแต่งภายในให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถเปิดให้ขึ้นเยี่ยมชมได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะตรวจรับได้โดยเร็ว

ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอแนะทาง อบจ. ประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา และได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวม พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง