Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

65 views

สธ.ยืนยันใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น


  • โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยัน นโยบายกัญชา-กัญชง มีไว้ใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น ไม่สนับสนุนการนำไปเสพ สูบ หรือนันทนาการ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
  • ซึ่งมีข้อมูลชัดเจนว่า สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ในทางการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วยได้ โดยจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น  กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้สนับสนุนการใช้เพื่อเสพ สูบ หรือนันทนาการ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการออกข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือป้องกันการเข้าถึงในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชน สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ซึ่งสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลชัดเจนว่า กัญชาและสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ บำบัดรักษา บรรเทาอาการของผู้ป่วยได้จริง โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จึงไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตราย

ทั้งนี้ การใช้กัญชาทางการแพทย์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มที่มีประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยชัดเจน ได้แก่การดูแลภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากการรับเคมีบำบัด, โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา,ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, ภาวะปวดประสาท ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
  2. กลุ่มที่ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์น่าจะได้ประโยชน์ หรือใช้ในลักษณะของการควบคุมอาการ มี 4 โรค ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวลทั่วไป และโรคปลอกประสาทอักเสบ
  3. กลุ่มที่อาจจะมีประโยชน์ในอนาคต คือการใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น

“การใช้กัญชาทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์จะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตในการจ่ายยากัญชา โดยกรมการแพทย์ได้ออกคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ โดยล่าสุดเป็นฉบับที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางมาตรฐานในการใช้กัญชาดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุด” นพ.รุ่งเรืองกล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง