Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

80 views

ดัดแปลง-พกปืนเถื่อน ผิดกฎหมาย!! โทษหนักติดคุกสูงสุด 10 ปี


สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือน ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มีโทษหนักตามกฎหมาย ถึงขั้นจำคุก

อาวุธปืน เป็นสิ่งที่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะไม่ใช่สินค้าที่จะซื้อขายกันได้อย่างเสรี บุคคลที่จะครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนตามขั้นตอนของกฎหมายเสียก่อน

ผู้ที่ต้องการ จะครอบครองอาวุธปืน ต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอในการครอบครองหรือพกพาอาวุธปืน เนื่องจากอาวุธปืนเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงและอาจใช้ในการกระทำความผิดได้ รวมถึงเพื่อป้องกันภยันตรายอันเกิดจากการใช้อาวุธปืน แต่ในปัจจุบันคดีอาชญากรรมมักจะมีการใช้อาวุธปืนเข้าไปมีส่วนในการกระทำความผิด เนื่องจากอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายนั้นสามารถลักลอบซื้อขายกันได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้กระทำการป้องกันปราบปรามความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ หรืออาวุธอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว พร้อมทั้งสืบสวนขยายผลไปยังผู้การทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้า หรือจำหน่าย ในทุกๆช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อเป็นการตัดต้นเหตุรวมทั้งลดความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมต่างที่อาจเกิดขึ้น

การกระทำ ในลักษณะดังกล่าวจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท และ พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 วรรคสอง ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีที่มีเครื่องกระสุนปืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ต้องระวางโทษตาม มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากตรวจสอบ พบผู้ที่ดัดแปลงและจำหน่ายอาวุธปืน ผู้นั้นมีความผิดตาม มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้า มี หรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ต้องระวางโทษตาม มาตรา 73 จำคุกตั้งแต่ 2-20 ปีและปรับตั้งแต่ 4,000-40,000 บาท

หากพบเห็น การซื้อขายอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นใด ให้รีบแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในทันที พร้อมทั้งช่วยสอดส่อง กำกับดูแล ให้ความรู้บุตรหลานในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกวิธี

แจ้งเบาะแส การกระทำความผิด ไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง