Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

36 views

อว.เข้มทุกมหาลัยต้อง “รับน้องสร้างสรรค์”ทุกกิจกรรมต้องไม่ขัดสิทธิพื้นฐาน


ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวทางสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ไม่เหมาะสม ว่า อว. ได้ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยได้รายงานว่าเป็นข้อมูลภาพและวีดีโอเก่าเมื่อ 4 ปีก่อน ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายฉันทวุฒิ พืชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีแถลงการณ์ให้สื่อมวลชนได้ทราบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว

“อว. ย้ำให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน โดยกิจกรรมที่จัดต้องไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน” รมว.อว.กล่าว

ด้าน ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า สำนักงานปลัด อว. ให้ความสำคัญและเน้นย้ำกับสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยก่อนการเปิดเทอมก็ได้แจ้งประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สั่งการนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ โดยต้องมีลักษณะที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดผลเชิงบวก

“อว. มีนโยบายให้การจัดกิจกรรม ต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น เป็นการช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำ โดยต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ไม่มีความรุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด ไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ และต้องเปิดเผยได้ โดยให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด หากมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการจัดการอย่างเฉียบขาดทันที” ปลัด อว. ย้ำ


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง