Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

173 views

ต่อยอด “โทร-แจก-จบ” สแกน QR code เข้าระบบรักษาโควิด


กรมการแพทย์ เพิ่มช่องทางประชาชนเข้ารับการรักษาโควิด-19 ต่อยอด เจอแจกจบ เป็น “โทร แจก จบ” สแกน QR Code เข้ารับสิทธิ์ เพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยโควิดสีเขียว

กรมการแพทย์ ต่อยอดระบบการดูแล จากเดิมเจอ-แจก-จบ สู่สแกน(หรือโทร)-แจก-จบ ซึ่งเป็นการจัดทำ QR code หรือโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่ต้องมาสถานพยาบาลในกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรงการระบาดของโควิด-19  

ขณะนี้ แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ส่วนมากเป็นกลุ่มอาการสีเขียว การรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงเป็นรูปแบบแยกกักตัวที่บ้าน (OPSI) จึงยังมีเตียงรองรับกลุ่มอาการหนัก สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคโควิด-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือสบายดี ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัวที่บ้าน 2.ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญและภาพถ่ายรังสีปอดปกติ 3.ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบ เล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้องให้ออกซิเจน และ 4. กลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน 

โดยในกลุ่มที่ 1 ที่ไม่มีอาการหรือสบายดี ตามแนวทางแล้วไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน ล้างมือและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง