Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

36 views

อย.ไฟเขียว!! กระจายยารักษา ‘โควิด-19’ ไปคลินิกเวชกรรมได้


คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเพิ่มเติม จากเดิมที่ผู้ขึ้นทะเบียนสามารถจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้เท่านั้นให้สามารถกระจายยาโมลนูพิราเวียร์และยาต้านไวรัสอื่นๆ ไปในระดับคลินิกเวชกรรมตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้ 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องเป็นการจ่ายยาโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามแนวทางการใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ คลินิกเวชกรรมสามารถจัดหายาได้เองจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าและขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว

การรักษาโรคโควิด-19 มีการใช้ยาที่เกี่ยวข้องหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือกลุ่มยาต้านไวรัส ซึ่งปัจจุบันได้มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. จำนวนหลายทะเบียน โดยเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทเอกชน ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 3 ทะเบียน ยาเรมเดซีเวียร์ (Remdesivir) 5 ทะเบียน ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) 1 ทะเบียน ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) 2 ทะเบียน และมียาที่นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สธ.

บริษัทเอกชน ทั้งหมดที่มาขึ้นทะเบียนและเป็นผู้นำเข้ายาจะสามารถจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เช่น ยาเรมเดซีเวียร์ที่ขึ้นทะเบียนโดยบริษัทเอกชน 5 บริษัท ได้มีการจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยไม่มีการปิดกันหรือผูกขาดการนำเข้ายาแต่อย่างใด และล่าสุด ทาง อย. ยังได้มีประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจำหน่ายยาไปยังคลินิกเวชกรรมได้อีกด้วย เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษาและการรับยาเพิ่มเติมของประชาชน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง