Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

89 views

คกก.ควบคุมยาสูบแห่งชาติมีมติห้ามนำเข้า-ขายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมดันร่างกฎกระทรวงห้ามผลิต-นำเข้าบุหรี่ผสมกัญชา


  • คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติห้ามนำเข้า-ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า
  • พร้อมผลักดันร่างกฎกระทรวงห้ามผลิต-นำเข้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีส่วนผสมของกัญชา
  • เพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2565 และที่ประชุมมีมติรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยหนึ่งในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทุกช่องทาง

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติผลักดันร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. …. ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามไม่ให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง สาร CBD และสาร THC เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นการเสริมมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการระบุให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก อาจทำให้ประชาชนนำส่วนประกอบของกัญชา เช่น ใบ ยอด ช่อดอก ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อาทิ การนำไปสูบเพื่อสันทนาการจนเกิดเป็นกระแสนิยมการสูบบุหรี่ผสมกัญชา ทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เลิกยากขึ้น และหากเด็กหรือเยาวชนมีการใช้บุหรี่ผสมกัญชาจะเกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ ความจำ อารมณ์และจิตใจ จึงต้องเร่งควบคุมส่วนประกอบและสารที่ใช้ในการปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคู่กับการลดอันตรายต่อสุขภาพ ลดการสร้างแรงจูงใจในกลุ่มเด็ก เยาวชน ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง