Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

184 views

เตือน ‼️ อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ อ้างเป็นตัวแทนช่วยเข้าถึงสินเชื่อ SMEs One


  • นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากที่ ธพว. และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุน SMEs รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สินเชื่อ “SMEs One” โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน โดยเริ่มเปิดรับคำขอกู้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา
  •  ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ขอกู้แล้ว จำนวน 1,458 คน วงเงิน 2,751.49 ล้านบาท โดยจะเปิดรับคำขอกู้ในรูปแบบมาก่อนได้ก่อนไปจนกว่าจะเต็มวงเงิน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับการรายงานจากผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ว่า
  • ขณะนี้ มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตัวแทนของ ธพว. และ สสว. ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกพาเข้าถึงสินเชื่อได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
  •  กรณีดังกล่าว ขอยืนยันว่า ❌ ไม่เป็นความจริง โดยทั้งสองหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นตัวแทนอำนวยความสะดวกเข้าถึงสินเชื่อ รวมถึงไม่มีการให้สิทธิพิเศษในการอนุมัติสินเชื่อแก่บุคคลใด ดังนั้น ขอเตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างดังกล่าว
  •  สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ SMEs One เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยเปิดโอกาสทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ ภาคผลิต บริการ ค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลธรรมดา วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อคน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อคน โดยจะต้องมีหลักประกัน
  •  กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน
  •  ส่วนนิติบุคคล ค้ำประกันโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  •  ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ผ่านเว็บไซต์ สสว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง