Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

68 views

สร้างความเชื่อมั่น ”พาณิชย์นาวีไทย”รับขนส่งทางน้ำโตต่อเนื่อง


นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีแผนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการค้าและการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ที่ผ่านการขนส่งสินค้าอาศัยการขนส่งทางน้ำมากกว่า 80%

เนื่องจากมีต้นทุนต่ำและสามารถขนสินค้าได้ในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์การขนส่ง เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี 23 จังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเล สามารถใช้ประโยชน์จากทะเลในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยการขยายตัวของภาคการขนส่ง ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) พบว่ามีปริมาณการขนส่งทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

นายสมชาย กล่าวต่อว่า เรือนับว่าเป็นยานพาหนะที่มีบทบาทสำคัญในการขนส่ง โดยขนาดของกองเรือสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถด้านการขนส่งของประเทศ กรมเจ้าท่าได้วางนโยบายเพื่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย โดยยกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ตลอดจนจัดระบบข้อมูลของกองเรือพาณิชย์นาวีไทยให้มีความทันสมัย เพื่อกำกับดูแลกองเรือให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประมวลผลและจัดการข้อมูลกองเรือ ภายใต้ระบบบูรณาการข้อมูลกิจการทางทะเล (Thai Integrated Shipping Information System : THISIS) ซึ่งสามารถแสดงผลผ่าน Dashboard ให้เห็นโครงสร้างของกองเรือไทย เรือที่อยู่ในบัญชีสีขาว (White list) บนเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า ในหัวข้อ MD White list โดยสามารถแสดงข้อมูลกองเรือ (Fleet Info) จำแนกจำนวนที่มีใบอนุญาตและเรือที่ใบอนุญาตขาดอายุ รวมถึงสามารถจำแนกตามขนาดเรือ เขตการเดินเรือ ทั้งในเขตลำน้ำ อ่าวไทย ทะเลอันดามัน และเรือที่เดินต่างประเทศ

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน Dashboard สามารถแสดงจำนวนเรือในมิติความปลอดภัย เช่น เรือที่ติดตั้งระบบแสดงตนอัติโนมัติ (AIS) เรือที่มีขนาดความยาวเกิน 165 ฟุต ซึ่งต้องใช้เจ้าพนักงานนำร่อง เป็นต้น ตลอดจนสามารถจำแนกเรือตามประเภทการใช้ อาทิ เรือประมง เรือบรรทุกสินค้า และเรือโดยสารได้

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ก.ค.65 ประเทศไทยมีกองเรือจำนวน 81,880 ลำ แบ่งเป็นเรือประมง 69% เรือโดยสาร 10% เรือสินค้า 3% และเรืออื่น ๆ 18% นอกจากนี้แยกเป็นเรือที่เดินภายในประเทศ 81,494 ลำ และเรือเดินระหว่างประเทศ 386 ลำ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากระบบบูรณาการข้อมูลกิจการทางทะเล ทำให้ข้อมูลกองเรือมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และกรมเจ้าท่าสามารถประเมินสถานการณ์ของกองเรือไทยได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการกำหนดทิศทาง รวมถึงมาตรการในการส่งเสริมกองเรือไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง