Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

42 views

รัฐบาลพร้อมส่งเสริม “ กองทุนหมู่บ้าน “ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความเจริญสู่หมู่บ้านและชุมชน


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   กล่าวในการเป็นประธานเปิด โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน และแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 8,438 กองทุน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 8,160 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จำนวน 247 กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร จำนวน 31 กองทุน

นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว ชื่นชมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้นำองค์กรในหมู่บ้าน ชุมชน และภาคประชาชน ทำให้การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกำหนด พร้อมเน้นย้ำ  ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความสามารถ ประสบการณ์ และอุดมการณ์ที่จะทำประโยชน์เพื่อหมู่บ้าน ชุมชน และสังคม จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ รัฐบาลพร้อมส่งเสริม และสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ และขอให้รักษาความร่วมมือร่วมใจเป็นพลังและแรงผลักดันงานกองทุนหมู่บ้านให้ก้าวหน้า สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ใช้แหล่งทุนให้เกิดประโยชน์ นำความเจริญสู่หมู่บ้านและชุมชน


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง