Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

41 views

ก.ล.ต.ออกคำสั่ง Zipmex แพลตฟอร์มเทรดคริปโตกลับมาเปิดซื้อ-ขายสินทรัพย์ภายใน 3 วัน


ตามที่ปรากฏว่า Zipmex ยังไม่ได้เปิดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading rules) ของบริษัทตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) รวมทั้งยังไม่เปิดให้ลูกค้าฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลใน Trade Wallet ได้ครบทุกเหรียญซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติสั่งการให้บริษัทเปิดให้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ Trading rules ของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดให้ลูกค้าสามารถฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินของลูกค้า และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของลูกค้าในการซื้อขาย หรือฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในระหว่างนี้ ให้บริษัทพิจารณาการรับลูกค้าใหม่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้คำนึงถึงลักษณะ ขนาด ปริมาณ ความซับซ้อนและความหลากหลายของธุรกิจและบริการ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบกรณี บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ได้ระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ลิ้งก์ www.sec.or.th/zipmexform  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง