Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

162 views

ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 6 เดือน


  • ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท และจัด Soft Loan ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ปลอดดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก
  • นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ตราพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และมีผลบังคับ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการมาตรการเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ และการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 และปัญหาอื่น ๆ ให้มีเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ช่วยรักษาระดับการจ้างงาน และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย ธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการ ดังนี้

     1) มาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจ SMEs โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่เมษายน ถึง กันยายน 2563 แบบอัตโนมัติทุกราย ให้กับลูกค้า SMEs และ SMEs เกษตร ของ ธ.ก.ส. ได้แก่ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ประกอบธุรกิจในกระบวนการรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีสถานะหนี้ไม่เป็น NPLs ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ค้ำประกันไม่ต้องลงนามสัญญา อีกทั้งลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่ถูกรายงานเครดิตบูโรเป็น NPLs ทั้งนี้ หากลูกหนี้ประสงค์ชำระค่างวดในช่วงของการพักชำระหนี้ ไม่ถือว่าลูกหนี้    สละสิทธิ์ในการร่วมโครงการ โดย ธ.ก.ส. ยังคืนดอกเบี้ยให้ร้อยละ 10 ของเงินที่ส่งชำระ (Cash Back)

     2) มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ปลอดชำระคืนดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสามารถใช้บริการตามมาตรการดังกล่าว ยกเว้นวงเงินหนังสือ    ค้ำประกัน วงเงิน A – Cash บัตรเกษตรสุขใจ บุคลากรภาครัฐ สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ     โดยสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาต้นสังกัด หรือศูนย์ธุรกิจ ธ.ก.ส. ประจำจังหวัด ใกล้บ้านท่าน

  •  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Call Center 02 555 0555  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง