Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

405 views

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี “ขุดดินแลกน้ำ” หากพบทุจริตให้ดำเนินทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด


มท.สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี “ขุดดินแลกน้ำ” หากพบทุจริตให้ดำเนินทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
 

  •  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์และคลิปเสียงใน YouTube ว่ามีการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง”ขุดดินแลกน้ำ”ส่อไปในทางทุจริตหรือปฏิบัติมิชอบตามระเบียบแบบแผนทางราชการนั้น
  •  นายฉัตรชัย กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวในพื้นที่หรือไม่ หากมีการดำเนินการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ โดยกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และวาระแห่งชาติในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  •  หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวหรือมีการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หลอกลวงให้เข้าใจผิด หรือส่อไปในทางทุจริตให้ดำเนินการทางวินัยและแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำการดังกล่าวโดยเคร่งครัดและเด็ดขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง