Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

201 views

ครม. เคาะมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า. ลดค่าไฟ 3 เดือน มี.ค. – พ.ค. 22 ล้านราย


คณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าในกลุ่มของไฟบ้านที่ใช้ในครัวเรือนอย่างถ้วนหน้า ที่ร่วมมือกันดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการทำงานที่บ้าน

มาตรการเยียวยาลดค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือน มี.ค. – พ.ค. วงเงิน 23,688 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน 22 ล้านราย โดยได้ประมาณการว่าจะต้องใช้งบประมาณ 23,688 ล้านบาท

สำหรับมาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา มี 2 กลุ่ม คือ

  1.  มิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ จะได้ใช้ฟรี 150 หน่วย หากเกินก็จะได้รับการดูแลให้ใช้ฟรีเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มนี้จะใช้ไม่เกินปริมาณ 150 หน่วยเป็นปกติ และถือว่าใช้ไฟน้อย
  2. มิเตอร์ไฟขนาดเกิน 5 แอมป์ จะมีข้อกำหนดคือ หากใช้มากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. แต่หากใช้เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนที่เกิน ซึ่งได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ และหากใช้เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนเกิน ซึ่งได้รับส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ โดยการลดหย่อนดังกล่าวจะมีการคืนค่าใช้จ่ายให้ในรอบบิลถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง