Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

148 views

แนะประชาชนใช้หลัก 5 ล. สร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันโควิด-19


  • แนะประชาชนใช้หลัก 5 ล. สร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันโควิด-19

 ยึดหลัก 5 ล. ได้แก่

  1. ล. เลือก ให้เลือกน้ำดื่มที่สะอาด ได้แก่ น้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. น้ำประปาใส มีกลิ่นคลอรีนอ่อน ๆ และน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีสภาพตู้สะอาด มีการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลา
  2. ล. ล้าง ต้องล้างภาชนะที่ใช้บรรจุหรือใช้ดื่มน้ำให้สะอาดทุกครั้งทั้งภายนอกและภายใน และหลังจากการล้างควรทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มในน้ำเดือด หรือแช่ในน้ำคลอรีน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 2 นาที หรือ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 1 นาที
  3. ล. ลด ให้ลดการสัมผัสจุดที่สัมผัสน้ำ เช่น ก๊อกน้ำดื่ม พื้นผิวภายในภาชนะ แต่หากจำเป็นต้องสัมผัสในกรณีของการเปลี่ยนถังน้ำ เปลี่ยนไส้กรอง ควรล้างมือให้สะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และเมื่อต้องรอกดน้ำจากตู้น้ำดื่ม ควรลดความใกล้ชิดโดยเว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
  4. ล. เลี่ยง ให้เลี่ยงการใช้บริการน้ำดื่มร่วมกัน ควรเตรียมน้ำดื่มใส่ภาชนะบรรจุเฉพาะตนเอง และเลี่ยงความสับสน โดยทำสัญลักษณ์หรือเขียนชื่อ บนภาชนะน้ำดื่มของตนเองไม่ให้ปะปนกับผู้อื่น
  5. ล. เลิก ต้องเลิกใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน เช่น แก้ว จอก ขัน ควรแยกใช้ส่วนตัวหรือแบบใช้ครั้งเดียว นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำบริโภค หากมีอาการไข้ น้ำมูก ไอ จาม และควรหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวที่เกี่ยวข้อง