Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

350 views

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงาน ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563


กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงาน ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563

ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน โดยกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าบางประเภทให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเพื่อให้สถานประกอบการโรงงานที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดำเนินการขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง