Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

162 views

เปิดลงทะเบียนออนไลน์ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ เริ่ม 15 พ.ค. นี้


 • นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. มี 4 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้แก่ การคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวมถึงคอนโค อาคารชุด ห้องเช่า นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) โดยผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
 • โดยเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนออนไลน์ที่  www.mwa.co.th หรือ App MWA onMobile และ Line OA : @MWAthailand ตั้งแต่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดระยะเวลา หรือ  โทร 0 2500 2828
 • สำหรับเงินประกันการใช้น้ำที่วางไว้ตามประกาศ กปน. เรื่องการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ประปาของ กปน. มาตรวัดน้ำแต่ละขนาด ผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติจะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตามขนาดมาตรวัดน้ำนั้น ๆ และสามารถรับคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่าน  พร้อมเพย์  เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย  กสิกรไทย  ไทยพาณิชย์
 •  โดยสามารถตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้จะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบด้วย
 •  นอกจากนี้ กปน. ยังมีอีก 3 มาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ำ ได้แก่
 •  ยกเว้นการตัดน้ำ ทั้งมาตรชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ 2 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ลดค่าน้ำประปาร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 และมาตรการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม
 • กิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563
 •  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center
 • โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หรือ ทาง Line Official Account : @MWAthailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง