Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

203 views

เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้


“กรมบัญชีกลาง” เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนได้ และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนได้สะดวกมากขึ้น กรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เบิกได้ตามอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ
  • สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis-Stimulating Agents) ที่สถานพยาบาลของเอกชนได้ จากเดิมผู้ป่วยต้องนำยาจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน
  • สามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถานพยาบาลเอกชนได้ จากเดิมที่ไม่สามารถเบิกได้ เพื่อให้คุณภาพในการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 “หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

 ขณะนี้มีสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 223 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ต้องการเข้ารับการรักษา

  •  สามารถตรวจสอบการให้บริการกับสถานพยาบาลเอกชนได้จากแอพพลิเคชั่น “CGD.iHealthCare”
  •  เลือกเมนูสถานพยาบาลที่เข้าร่วม
  •  เลือกกลุ่มเฉพาะโรค (ฟอกไต)
  •  จากนั้นใส่จังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการค้นหา
  •  หรือติดต่อสอบถามที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง