Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

203 views

ห้ามใช้ ❗ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส 1 มิ.ย. นี้


ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย.63

โดยไม่ขยายเวลาการแบนสารพิษทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวออกไปช่วงปลายปีตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ เพราะทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า เราต้องทำให้เกษตรกรปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย และประเทศไทยมีอาหารที่ปลอดภัย

 คำว่า “วัตถุอันตรายชนิดที่ 4” คือ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 นี้ เราจะไม่เห็นการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสในประเทศไทยอีกต่อไป

 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซตที่เกษตรกรยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่นั้น ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61


ข่าวที่เกี่ยวข้อง