Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

160 views

ขยายเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 ส.ค. นี้


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนและเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังจึงขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 และแบบ ภ.ง.ด.95 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 โดยกำหนดผ่อนชำระเป็น 3 งวดดังนี้

  •  งวดที่ 1 ชำระพร้อมยื่นรายการภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป
  •  งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 1
  • งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 2

 ทั้งนี้ หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งในเวลาที่กำหนดไว้ จะหมดสิทธิ์ชำระในงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่ม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง