Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

160 views

นายกฯ มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วประเทศ


จากที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของท่าอากาศยานทั่วไทย เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้กองบัญชาการกองทัพไทยแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

และแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและท่าอากาศยานในจังหวัดของตน เพื่อบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง